ប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងឡាយដែលបានចូលមកកាន់គេហទំព័រសូមធ្វើការសិក្សា និងមើលរាល់អ្វីៗដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់ទុកក្នុងទំពរ័នេះជាច្រើន​មានគេហទំពរ័រកការងារ. គេហទំពរ័កំសាន្ត.​គេហទំពរ័ចំនេះដឹង.​ គេហទំពរ័ទស្សនាវដីជាច្រើន.​ គេហទំពរ័IT.​ និងចំនេះដឹងទូទៅដែលមានក្នុងនេះ(មានកម្មវិធី/ចំរៀងមួយចំនួនដែលអាចទាញយកទៅប្រើ/ស្តាប់)...សូមអរគុណ!!!!!!! Hi everyone have in this web. I have linked with many webs like: news, entertainment, knowledge, IT, recruitment(software/song can download free)...thank you!!!!!

ប្រជុំគេហទំរ័

No WEBSITE 'S NAME DESCRIBE
1 http://www.krou.org (methodology)
2 http://www.cambodia.gov.kh (gov_kh)
3 http://www.friends-international.org/ (ngo)
4 http://www.fdcc.org.au (ngo)
5 http://www.un.com (ngo)
6 http://www.cm.com.kh (pc magazine)
7 http://www.mpmag.com.kh (phone magazine)
8 http://www.chanras.com (freshy magazine)
9 http://www.khmermagazines.com/ (kh_ magazine)
10 http://www.angkorwat.com (angkor_magazine)
11 http://www.khmerkromrecipes.com (kh_krom magazine)
12 http://www.khmerweek.com/ (kh_magazine)
13 http://www.riikriey.com.kh (news)
14 http://www.cambodiawindow.com (news)
15 http://www.cen.com.kh (news)
16 http://www.cambodia.org/news/ (news)
17 http://www.phnompenhpost.com/ (news_en)
18 http://www.world-newspapers.com (world news)
19 http://www.camnet.com.kh/cambodia.daily/ (Cambodia daily news)
20 http://www.camnet.com.kh/akp/ (khmer krom news)
21 http://www.hakse.com.kh (phone shop)
22 http://www.kth.com.kh (news of nokia)
23 http://www.acledabank.com.kh (bank)
24 http://www.amret.com (credit institute)
25 http://www.prasac.com.kh (credit institute)
26 http://www.bongthom.com (recruitment)
27 http://www.pelprek.com.kh (recruitment)
28 http://www.khmerfashion.blogspot.com (Khmer dress)
29 http://www.khmerfun.net/index.html (Khmer fun)
30 http://www.rupp.edu.kh (Royal University)
31 http://cs101.wvu.edu/483 (Pc Textbooks)
32 http://www.bongdy.com (news and car model)
33 http://www.camhr.com (recruitment)
34 http://http://www.unicef.org/crc/ (ngo child right)
35 http://http://www.humantrafficking.org (human right)
36 http://www.unicef.org (child right and news)
37 http://www.cambocar.com (car model)
38 http://http://www.lmautocar.com/ (car model)
39 http://http://www.parish-without-borders.net (news_en)
40 http://dict.ant.com.kh/en/dictionaries/dairy (news_en and download)
41 http://worldvisitguide.com (world visit guide)
42 http://.worldlastchange.com (Moviefreedownload)
43 http://www.apsaramobile.com.kh (Phone Shop)
44 http://www.khmer2hand.com. (2 hand phone shop)
45 http://www.senate.gov.kh/ (Senate of Cambodia)
46 http://www.camnews.org/ (News)
47 http://www.filehippo.com/ (Software Center)
48 http://www.interior.gov.kh (Ministry of Interior)
49 http://www.mptc.gov.kh (Ministry f Post…...)
50 http://www.khmer24.com (Buy and Selling property)
51 http://www.gsmarena.com/ (Phone informaiton)
52 http://www.ssangyong.com.kh/ (Ssangyong model car_kh)
53 http://www.toyota.com.kh (Toyota_kh)
54 http://www.softsearching.net (New song all production)
55 http://www.oygcambodia.org/ (Association)
56 http://www.bdyoutupe.com (Free video download)
57 http://www.sinsisamuth.com (Samuth song/Free dow...)
58 http://www.wtt-group.com (Car Company)
59 http://www.lonelycatgames.com (Smart Movie)
60 http://www.khmer.ws/ (Find girl or boy)
61 http://www.yourfunnymedia.com/ (Funny Download)
62 http://www.wmckh.com (Car Company and Price)
63 http://khmerkromngo.org/index.htm (Khmer Krom)
64 http://vokk.net/ (Khmer Krom Radio)
65 http://www.khmerkrom.org/ (KH_KR Federal)
66 http://www.netcarshow.com/ (Car model)
67 http://gallery.mobile9.com (5230 software)
68 http://www.senate.gov.kh/ (Senate of Cambodia)
69 http://worldvisitguide.com (world visit guide)
70 http://dict.ant.com.kh/en/dictionaries/dairy (news_en and download)
71 http://www.netcarshow.com/ (Car model)
72 http://khmerkromngo.org/index.htm (Khmer Krom)
73 http://www.englishlanguageguide.com (Grammar Clause)
74 http://www.englishclub.com/grammar/parts-of-speech_1.htm (Parts of Speeck)
75 http://http://www.unicef.org/crc/ (ngo child right)
76 http://http://www.humantrafficking.org (human right)
77 http://www.unicef.org (child right and news)
78 http://www.khmerfashion.blogspot.com (Khmer dress)
79 http://www.mpmag.com.kh (phone magazine)
80 http://www.chanras.com (freshy magazine)
81 http://www.khmermagazines.com/ (kh_ magazine)
82 http://www.angkorwat.com (angkor_magazine)
83 http://www.khmerkromrecipes.com (kh_krom magazine)
84 http://www.khmerweek.com/ (kh_magazine)
85 http://www.krou.org (methodology)
86 http://www.cambodia.gov.kh (gov_kh)
87 http://cs101.wvu.edu/483 (Pc Textbooks)
88 http://www.youtube.com/watch?v=4yTlClNK4Zw (full movie)
89 http://www.khmerapsaramagazine.com/ News
90 http://www.goldcoastwebdesigns.com HTML song Download
91 http://footy.sportseventshd.com highlight football
92 http://www.khmp3.com KHmp3
93 http://tvweb360.com/ Watch on line
94 http://2onlinetv.com/tv/stream.php?id=1002 Watch Sport
95 http://www.pdictionary.com/ I PictureDic
96 http://www.infovisual.info/ Visual Dic
97 http://cer.opda.cn/en/ nokia sign soft
98 http://mylanguages.org/learn_english.php Learn Pronanciation